องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลหนองทรายขาว ขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2566 หมู่ที่ 1 – 7 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรับทราบปัญหา ตลอดจนความต้องการของประชาชน

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts