เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพภายในตำบลหนองทรายขาว ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้เสริม และลดรายจ่าย อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts