เมื่อวันที่ 5,7 และวันที่ 12 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จัดโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้บริการประชาชนเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้บริการเกี่ยวกับงาน การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปการ การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และการให้บริการด้านอื่นๆ

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts