องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน หมู่ที่ 1 – 7 ตำบลหนองทรายขาว ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ยังได้ให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ คือ กองคลัง ได้ให้คำแนะนำเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองช่าง ให้บริการเกี่ยวกับงานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่และด้านสาธารณูปการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึง การรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และการให้บริการด้านอื่น ๆ ตลอดจนร่วมชักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของทางคณะผู้บริหาร จึงได้มาตอบปัญหา ข้อข้องใจ และร่วมพบประพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts