ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
รับสมัครเด็กอายุ 2-3 ปี เข้าเรียนในระดับปฐมวัย