การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการเข้าถึงการรับบริการภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์อ่านต่อ…