รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สำนักปลัด อบต.หนองทรายขาว งานพัฒนาชุมชน ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3670-1644

รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อ่านเพิ่มเติม

รับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ผู้ที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2507) *** ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ คือ เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2506 – 1 กันยายน 2507 มีสัญชาติไทย และมีชื่อในทะเบียนบ้าน #เขตตำบลหนองทรายขาว สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ที่ อบต.หนองทรายขาว *** (อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ

รับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อ่านเพิ่มเติม

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565) โดยมีรายละเอีดยตามเอกสารแนบท้าย

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565) อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวทุกคนแสดงเจตจำนงสุจริต และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ.2566

เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศ สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏฺิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงประกาศเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวทุกคนแสดงเจตจำนงสุจริต และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ.2566 อ่านเพิ่มเติม

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแจ้งปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอเผยแพร่ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแจ้งปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแจ้งปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ่านเพิ่มเติม

ผลการสอบผู้สอบผ่านภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาว ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ขอแจ้งรายลชื่อผุ้ผ่านการสอบภาคความเหมาสะมเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ผลการสอบผู้สอบผ่านภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทรายขาว ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เสร็จสิ้นแล้ว ทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครทุกตำแหน่งแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์สอบ และไม่มีสิทธิ์สอบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครบุคคลสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1 อัตรา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกองช่าง ผู้มีความประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 036-771423 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

รับสมัครบุคคลสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1 อัตรา อ่านเพิ่มเติม

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในตำบลหนองทรายขาว ให้แก่สุนัขและแมวที่ได้มาแจ้งขึ้นทะเบียนไว้ ในวัน เวลา ตามเอกสารแนบท้าย

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อ่านเพิ่มเติม

รายงารผลการดำเนินงานตามคำร้องทั่วไปในการแก้ไขปัญหา จากการประชุมประชาคมตำบลหนองทรายขาว

จากการประชุมประชาคมตำบลหนองทรายขาว ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 และมีการสอบถามเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ได้ร้องขอและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เรียบร้อยแล้ว รายงานผลการดำเนินงานตามคำร้องให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ตามไฟล์แนบนี้

รายงารผลการดำเนินงานตามคำร้องทั่วไปในการแก้ไขปัญหา จากการประชุมประชาคมตำบลหนองทรายขาว อ่านเพิ่มเติม

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565

กรมธนารักษ์ได้มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง กำหนดวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ด้านราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างล่าช้า ประกอบกับกระทรวงการคลังไม่ได้มีมติให้ลดอัตราค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงเห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทราบกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 อ่านเพิ่มเติม

เชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) จึงขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เวลา 10.00 น. โดยมีวาระตามเอกสารแนบท้าย

เชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 อ่านเพิ่มเติม

มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ตามโครงการปรับปรุงกระบวนการำงานและลดชั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ตามโครงการปรับปรุงกระบวนการำงานและลดชั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 อ่านเพิ่มเติม

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) อ่านเพิ่มเติม

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 พ.ต.อ.ธนศักดิ์ ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้แถลงนโนบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวได้รับรองผลการเลือกตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวทุกท่าน เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ได้รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวได้รับรองผลการเลือกตั้ง อ่านเพิ่มเติม

การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 3 ตำแหน่ง แทนที่ว่างลง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ในตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ นักวิชาการตรวจสอบภายใน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญงาน จำนวน 3 อัตรา ผู้มีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) สามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถาม โทร 036-771423

การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 3 ตำแหน่ง แทนที่ว่างลง อ่านเพิ่มเติม