รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566