ตราอบต

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

วิสัยทัศน์การพัฒนา

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต ภายใต้ความพอเพียงอย่างยั่งยืน ผืนดินเกษตรกรรม

ร้องเรียน
ร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริต

คู่มือประชาชน

คู่มือการใช้บริการ OSS

กระดาน
สนทนา

E-Service

อปท.ใกล้เคียงใน จว.ลพบุรี

ระบบ
Back Office

สนง.ท้องถื่น
จว.ลพบุรี

หนังสือฯกรมส่งเสริมฯ

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

ระดับ ผ่านดี

เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร

ผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร ผมมีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาพัฒนาพื้นที่เขตตำบลหนองทรายขาว ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยจะดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ จะคำนึงถึงความถูกต้อง ความเป็นธรรม และบริหารงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และที่สำคัญจะยึดเอาประโยชน์สุขและความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ เพราะเป้าประสงค์ ของเราทุกคนคือ “ประโยชน์สุขของประชาชน”
พันตำรวจเอกธนศักดิ์ ปานแย้ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

089-9613300

บริการของ อบต.หนองทรายขาว

รับชำระภาษี

ให้บริการจัดเก็บภาษีที่ อบต.จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี รวมถึงค่าธรรมประเภทอื่นๆ

ออกใบอนุญาต

ให้บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ พร้อมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ ออกใบอนุญาตประเภทต่างๆ

รับเรื่องร้องเรียน

ให้บริการในด้านการสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

No Gift Policy

“งดให้ งดรับ” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

ข่าวสารหน่วยงานล่าสุด

เงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

ประชาสัมพันธ์ ระบบ “เช็คดูรู้ไว เงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มีความประสงค์จะตรวจสอบลำดับการได้รับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี โดยสามารถใช้งานระบบได้ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้ : https://sites.google.com/view/checkdooroowai/Main Facebook iconFacebookTwitter...

อ่านต่อ

อบต.หนองทรายขาว ลงพื้นที่โรงผลิตน้ำประปาของ อบต.หนองทรายขาว เพื่อทำการซ่อมแซมท่อน้ำประปา

เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.00 – 11.00 น. พันตำรวจเอก(พิเศษ)ธนศักดิ์...

อ่านต่อ

แนวทางการปฏิบัติงาน

ของพนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.หนองทรายขาว

ผมจะทำหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการ มีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลหนองทรายขาว
นายสุมิตร บุตรศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

088-9469259

จัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP

วิดีทัศน์น่าสนใจ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต.หนองทรายขาว

ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด ขอขอบคุณ

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

แบบประเมินความพึงพอใจ

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

ท่านสามารถเสนอความเห็น ความต้องการ หรือข้อเสนอแนะให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้ที่นี่ ผ่านระบบ Facebook Comments 

แจ้งข่าวสารที่สำคัญ/ข่าวสารทั่วไป

เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ตุลาคม – พฤศจิกายน 2566 และ มกราคม – กันยายน 2567 เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2568

กำหนดการจ่ายเงิน อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถตรวจสอบได้ตามรายการ.ด้านบน

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ สำหรับผู้ที่พิการแต่ยังไม่มีบัตร และผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิดาร ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อบต.หนองทรายขาว